Voorwaarden

Acceptatie van de Algemene Voorwaarden

Deze website, in het Frans, is een informatieve website die zowel gericht is op klanten van ons bureau als op niet-klanten, hieronder aangeduid als “internetgebruikers”. Deze website valt onder de Belgische wetgeving. De internetgebruiker erkent kennis te hebben genomen van dit handvest en verbindt zich ertoe dit te respecteren.
Er wordt benadrukt dat de vertrouwelijkheid van correspondentie niet is gegarandeerd op het internet en dat het aan elke internetgebruiker is om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen.

Verwerking van Aanvragen en/of Informatie

We behouden ons het recht voor om de verwerking van informatie afhankelijk te stellen, op te schorten of te weigeren in de volgende gevallen:

  • Onvolledige of onjuiste informatie;
  • Communicatie van overduidelijk onjuiste of zelfs fantasierijke gegevens;

De bovenstaande lijst is niet uitputtend.

Diensten

De diensten en goederen die op de website worden aangeboden, worden te goeder trouw, zo nauwkeurig en getrouw mogelijk beschreven.
De op de website getoonde afbeeldingen hebben geen contractuele waarde.

Beschikbaarheid

In geen geval kunnen we aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de onbeschikbaarheid van de dienst die overeenkomt met de verzoeken van de gebruiker.

Disclaimer – Aansprakelijkheidsbeperking

Ons bureau kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering van het contract dat zou kunnen volgen in geval van onjuistheid van de verstrekte informatie of overmacht…

Intellectueel Eigendom

De informatie op de website is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd of gecommuniceerd. Alle gegevens (teksten, geluiden of afbeeldingen) op de pagina’s van deze website zijn exclusief eigendom van ons bureau of zijn partners. Elke reproductie, weergave of verspreiding van de inhoud van deze website op welk medium of met welke methode dan ook, anders dan voor persoonlijk gebruik, is verboden. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker kan inhouden.

1